Data

Date:
18-01-2002
Country:
Belgium
Number:
-
Court:
Rechtbank van Koophandel, Mechelen
Parties:
Unknown

Keywords

CONFORMITY OF GOODS – GOODS FIT FOR ORDINARY USE (ART. 35(2) CISG) -RESALE IN CASE OF TOMATOES

TIME OF NOTICE FOR LACK OF CONFORMITY - WITHIN A REASONABLE TIME AFTER DELIVERY (ART. 38 AND 39 CISG)

TIME-LIMIT FOR NOTICE PROVIDED IN SELLER'S STANDARD TERMS - STANDARD TERMS IN TOO SMALL PRINT AND IN FOREIGN LANGUAGE - NOT BINDING

NON CONFORMITY OF GOODS - BUYER'S REMEDIES (ART. 45 CISG) - RIGHT TO REDUCE THE PRICE (ART. 50 CISG)

Abstract

A French buyer and a Belgian seller concluded a contract for the sale of tomatoes. The seller sued the buyer for payment of the price, but the buyer alleged that the tomatoes were too ripe and not fit for resale. Therefore it demanded a price reduction in accordance with Art.50 CISG.

As to the lack of conformity of the goods, the Court found that, although there was no specific written agreement between the parties, it was reasonable to expect that the tomatoes had to be fit for resale (Art. 35(2)a CISG).

As to time for notice of lack of conformity, the Court rejected the seller's argument according to which the notice had to be given within 24 hours in accordance with its standard terms. In fact, the seller's standard terms were barely legible (too small print) and in German, so they could not be part of the contract. Moreover, the Court found that the buyer had given notice of lack of conformity in a reasonable time under Art. 39 CISG and, therefore, ordered a reduction of the price.

Fulltext

(...)

Eiseres vordert dat gedaagde veroordeeld zou worden om haar te betalen, de tegenwaarde in Belgische franken aan de hoogste koers op de dag van volledige betaling, van de som van 40.588,68 FF, te vermeerderen met de conventionele schadevergoeding ten belope van 6.088,30 FF, de moratoire intresten en de gerechtelijke intresten.

motivering van de vordering

Eiseres stelt dat zij reeds geruime tijd een handelsrelatie heeft met verweerster.

Op 7 juni 1999 leverde zij aan verweerster een partij tomaten voor een totaal bedrag van 40.588,68 FF.

Verweerster weigerde evenwel deze factuur te betalen, aangezien zij stelde dat de beweerde partij tomaten niet aan de gevraagde kwaliteit voldeed.

Verweerster eiste dat eiseres een creditnota zou opmaken ten belope van 15.99 1,27 FF, alvorens zij zou overgaan tot betaling van de factuur.

Eiseres weigerde dit.

Op 7 september 1999 heeft verweerster dan slechts 24.592,41 FF geregeld, zijnde het volgens haar niet betwiste gedeelte van de factuur.

(...)

Eiseres, in België gevestigd, leverde goederen aan verweerster, een Franse vennootschap.

Verweerster weigert een deel van de geleverde goederen te betalen, omdat de kwaliteit slecht was, en ze beroept zich op art. 50 van het Weens Koopverdrag teneinde een koopprijsvermindering te verkrijgen.

Verweerster heeft wel degelijk geconcretiseerd met hoeveel ze de betaalde prijs zou willen verminderen.

Er is blijkbaar geen betwisting dat in casu het Weense Koopverdrag van toepassing is.

Het betrof een levering van bederfelijke waar, waarvan de tekortkoming eenvoudig en aanstonds te constateren is, zodat een klacht dient gedaan te worden "binnen een redelijke termijn": als vereist door art. 39, derde lid Weens Koopverdrag.

Ingevolge art. 35 Weens Koopverdrag moeten de door de verkoper af te leveren goederen o.m. qua kwaliteit voldoen aan de eisen gesteld in de overeenkomst.

Hoewel er geen schriftelijke overeenkomst tussen partijen is, mag redelijkerwijze worden aangenomen dat de kwaliteit (rijping) van de tomaten aldus moest zijn dat ze nog dienstig waren om verder te verkopen aan kleinhandelaars. De zaken moeten immers geschikt zijn voor het doel waarvoor dergelijke zaken gewoonlijk worden gebruikt.

In het Weens Koopverdrag wordt geen onderscheid gemaakt tussen de leveringsverbintenis enerzijds en de verbintenis tot vrijwaring wegens verborgen gebreken anderzijds. Levert de verkoper gebrekkige goederen, dan komt hij zijn leveringsplicht niet na in de zin van art. 35 Weens Koopverdrag. Dat is meteen de reden waarom, zelfs al werd de prijs betaald, de koper nadien nog rechten kan doen gelden op een koopprijsvermindering (art. 50 Weens Koopverdrag) of zelfs een schadevergoeding (art. 74 Weens Koopverdrag).

De koper die zich ten aanzien van de verkoper wil beroepen op de niet-conformiteit van de goederen, dient tijdig over te gaan tot keuring van de goederen en tot protest ten aanzien van de verkoper.

Strikt genomen betreft het twee onderscheiden verplichtingen die elkaar in de tijd opvolgen.

Art. 38 Weens Koopverdrag vereist enerzijds dat de koper de zaken keurt of doet keuren binnen een termijn die, gelet op de omstandigheden, zo kort mogelijk is.

In casu heeft de koper onmiddellijk de geleverde waar gekeurd. Op de leveringsbon 995396 van 4 juni 1999 heeft hij onmiddellijk genoteerd: "reserve sur le lot - marchandise trop rouge" (vertaling: voorbehoud voor het lot - koopwaar te rood). De koper heeft zelfs een kist terug meegegeven aan de chauffeur, opdat diens opdrachtgever zelf de kwaliteit van de koopwaar zou kunnen vaststellen.

Op de leveringsbon 995427 van 7 juni 1999 heeft de koper aangebracht: "reseve sur qualité - marchandise trop rouges (vertaling: voorbehoud wat betreft de kwaliteit - koopwaar te rood).

Aldus heeft de koper al meer dan aan de voorwaarde tot onmiddellijke keuring, vereist door art. 38 Weens Koopverdrag, voldaan.

Na de keuringstermijn start een nieuwe termijn waarbinnen de koper de verkoper op de hoogte moet brengen van de niet-conformiteit van de goederen. Art. 39 Weens Koopverdrag vereist hierbij dat deze termijn redelijk moet zijn.

Eiseres verwijst wat de termijn voor protest betreft naar haar algemene voorwaarden, waarin wordt gestipuleerd dat klachten binnen 24 uur moeten worden geformuleerd. Zij stelt dat de klacht van verweerster, geformuleerd op 8 juni 1999, in elk geval te laat was.

De rechtbank merkt evenwel op dat de algemene voorwaarden van eiseres met het blote oog nauwelijks te lezen zijn en dan nog zijn opgesteld in de Duitse taal.

De omstandigheid dat partijen reeds enige tijd handelsrelaties onderhielden, kan in dit geval derhalve niet determinerend zijn voor het aanvaarden van de geding van de algemene voorwaarden.

Bovendien heeft verweerster wel degelijk telkens onmiddellijk voorbehoud geformuleerd, welk voorbehoud zij nadien heeft verduidelijkt in een klacht.

De rechtbank dient dus de kwestie te beoordelen aan de hand van art. 38 en 39 van het Weens Koopverdrag.

De rechtbank is van mening dat verweerster binnen een redelijke termijn heeft geprotesteerd.

Daar eiseres heeft nagelaten op dit genuanceerde protest te reageren, en zelfs blijkbaar de moeite niet heeft genomen de teruggenomen goederen te onderzoeken, moet worden aangenomen dat eiseres instemde met de beweringen van verweerster.

Zoals reeds eerder overwogen, had verweerster, krachtens art. 50 Weens Koopverdrag, het recht op een koopprijs- vermindering (zelfs nu de goederen reeds deels waren betaald).

Verweerster toont bij middel van stukken duidelijk aan dat 25% van de geleverde goederen onverkiesbaar waren; zij heeft deze gegevens ook reeds vöör de procedure aan eiseres meegedeeld en deze heeft nagelaten hierop te reageren.

Het saldo van de facturen werd betaald, zodat verweerster terecht stelt dat zij aan eiseres niets meer verschuldigd is.

(...)}}

Source

Published in original:
- available at the Institute for International Trade Law website of the University of Leuven, http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw}}