Data

Date:
10-11-1999
Country:
Denmark
Number:
B-29-1998
Court:
Vestre Landsret (Western High Court)
Parties:
Unknown

Keywords

LACK OF CONFORMITY (ART. 35(1) CISG) - DELIVERED GOODS DID NOT CONFORM TO THE CONTRACT

FUNDAMENTAL BREACH OF CONTRACT (ART. 25 CISG) - LACK OF CONFORMITY OF GOODS

BUYER’S LOSS OF THE RIGHT TO DECLARE THE CONTRACT AVOIDED (ART. 49(2)(B) CISG) – REASONABLE TIME FOR NOTICE OF AVOIDANCE - GOODS FOR WHICH TIME OF DELIVERY IS OF THE ESSENCE

BUYER’S NOTICE SPECIFYING LACK OF CONFORMITY GIVEN IN DUE TIME (ART. 39(1) CISG) – BUYER'S RIGHT TO AN ESTIMATED PRICE REDUCTION(ART. 50 CISG)

Abstract

A French buyer and a Danish seller concluded a contract for the sale of a particular variety of Christmas trees. The documents of the contract included a fax message from the buyer, specifying the requested percentage of respectively first and good second class trees and furthermore describing the quality, height and price of the trees. Upon delivery in France on December 2, the buyer gave notice to the seller, stating that the quality seemed fine but that the height of the trees did not comply with the specifications in the contract; thus the price had to be reduced. Furthermore the buyer stated that the price of the transport was too high. The seller did not accept this notice from buyer. The buyer repeated its objections in a second notice given three days after the first notice, stating that it was willing to pay a reduced price for the trees. The seller refused to accept also this second offer and claimed the purchase price as agreed in the contract. On December 10 the buyer gave another notice to the seller, declaring that the contract was avoided on the ground of lack of conformity of the goods. The seller then brought an action against the buyer claiming payment of the full price.

In its decision the High Court, upholding all the reasons given by the lower court [Randers Byret, November 4 1998, case number BS 9700016-4], found that the fax message from the buyer specifying the quality and quantity of the trees was the decisive document of the contract since the seller had not objected to this fax message. The Court, in interpreting the wording of the contract, found that the delivery was non-conforming.

The court found that in the circumstances there had been a fundamental breach of contract by the seller (Art. 25 CISG). The court stated however that the buyer had not clearly declared the contract avoided in its notices prior to its fax message of December 10. Thus the buyer had lost the right to declare the contract avoided according to Art. 49(2) CISG, since the notice of avoidance had not been given within a reasonable time after the buyer discovered or should have discovered the defects. In reaching this conclusion the court took into consideration that the goods in question were Christmas trees and that the sale of such goods should have taken place within a short period of time since the trees would be without any value after December 24.

The Court then decided that the notices of December 2 and 4, concerning the height and the quality of the trees, had been given by the buyer in good time according to Art. 39(1) CISG. The buyer was thus entitled to an estimated reduction of the purchase price (Art. 50 CISG). The buyer’s other claims against the seller for its liability could not be met as there was no evidence thereof. Finally the Court decided that the buyer had not neglected its duty to preserve the goods (duty of concern) or the duty to limit its loss.

Fulltext

I sagen BS 9700016‑4

Sælger

Randers, Danmark

mod

Køber

Bourgogne, Frankrig

er der den 4. november 1998 afsagt følgende

DOM

I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk. normannsgran juletræer til sagsøgte. Efter leveringen reklamerede sagsøgte over mangler ved træerne, hvorefter der af sagsøgeren blev foretaget nogle undersøgelser, som resulterede i, at der blev givet et kulancemæssigt afslag. Sagsøgeren fastholdt iøvrigt kravet, hvorefter sagsøgte ophævede aftalen med den begrundelse, at de leverede juletræer var mangelfulde, idet de ikke opfyldte de aftalte højde og kvalitetskrav. Nærværende sag drejer sig herefter blandt andet om de leverede træer var mangelfulde, og om sagsøgte var berettiget til at opåhæve aftalen, samt om der er grundlag for at kræve erstatning eller forholdsmaessigt afslag.

Dommen affattes efter retsplejelovens § 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Under sagen, der er anlagt den 6. januar 1997, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte dømmes til at betale 121.525 kr. med tillæg af renter 2 ½ pr. påbegyndt måned fra den 14. december 1996 til betaling sker.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte har endvidere nedlagt påstand om, at sagsøgeren dømmes til at betale 25.000 kr. med tillæg af sædvanlig pro­cesrente fra den 3. februar 1997, til betaling sker.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om frifindelse overfor den af sagsøgte selvstændig nedlagte påstand.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Ved telefaxskrivelse af 29. november 1996 meddelte sagsøgte følgende til sagsøgeren (oversat til dansk):

,,I forlængelse af behagelig telefonsamtale er vi glade for at kunne be­kræfte deres tilbud om:

1.000‑1.200 Normann træer i henhold til den kvalitet, vi diskuterede te­lefonisk.

Omkring 40 % 1. klasse

Omkring 60% god 2. klasse:

”Fyldige træer uden alvorlige fejl”

1.70 m. til 2.20 m: Priser og leveringsbetingelser DKK 100,00

loaded on truck.

Afventer Deres snarlige svar.”

Den 30. november 1996 udstedte sagsøgeren en faktura på 124.500 kr. vedrørende levering af 1.245 stk.. nordm. kultur­træerer a' 100 kr. Sagsøgte sendte samme dag en lastbil til (...) (Danmark), hvor leveringen fandt sted. Træerne blev af fragtføreren transporteret til (...) i nærheden af Paris, hvor de ankom den 2. december 1996. Ved telefaxskrivelse af 2. december 1995 meddelte sagsøgte følgende til sagsøgeren, (oversat til dansk):

”Lastbilen er ankommet i (...) (Frankrig)

Det ser ud til, at kvaliteten er korrekt, men størrelserne er ikke dem, vi havde aftalt pr. telefon og telefax.

Ingen af juletræerne er større end 1.80‑ 1.90 m.

Et stort antal af dem er mellem 1.30 m. og 1.70 m. (produkter, vi betaler DKK 60,00‑65.00 for AB Danmark)

Derfor er Deres pris ikke acceptabel

Normalt laster en lastvogn mellem 950 og maks. 1.050 stykker. De har la­stet 1.245 stk.

Vi er meget utilfredse, da vi havde planlagt en ordre af store størrelser 1.70‑2.20 m. og betalte i denne sammenhmng en pris for transporten, der overstiger det normale med 35%.

Vi mener, at De er ansvarlig for denne ekstra omkostning.

På nuværende tidspunkt står lastvognen i (...) (Frankrig) for Deres regning.”

Ved telefaxskrivelse af samme dato anmodede sagsøgte om, at sagsøgeren fremsendte en bekræftelse på, at lastvognen kunne aflades, og samtidig bad sagsøgte om, at der blev sendt en ekspert til (...) (Frankrig) for at udarbejde en certificeret rapport. Sagsøgeren sendte TT ned for at se på træerne, hvorefter sagsøgeren ved telefaxskrivelse af 5. december 1996 afviste sagsøgtes reklamationer, men tilbød kulancemaessigt at kreditere 10 % af læsset med 35 kr. pr. stk. Denne skrivelse blev pr. telefax besvaret af sagsøgte samme dag, hvor blandt andet følgende er anført (oversat til dansk):

”I forlængelse af Deres telefax skal jeg meddele Den, at jeg aldrig har snakket om en gennemsnitsstørrelse på 1.85 m ved vores telefonsamtale af 28. november 1996.

Jeg sagde mellem 1.70 m og 2.20 m. Det betyder en gennemsnitsstørrelse af min. 1. 95 m.

Vi har også mange gange snakket om det faktum, at ingen af træerne måtte være under 1,70 m.

Med hensyn til kvalitet accepterede vi 2. sortering, men således at det skulle være fyldige træer.

Ovennævnte krav er ikke opfyldt i realiteten.

TT erkendte også dette, men han har ikke skrevet dette ned i sin rapport.

Alene det faktum, at det lykkedes Dem at læsse 1.275 i en 13,5 meter lastvogn bekræfter meget godt, at størrelserne er langt under det aftal­te, normalt er der kun plads til 950 til 1.050 træer af denne størrelse i en sådan lastvogn.

Vores forslag fastholder vi og vil ikke betale mere: DKK 65/ Normann loaded on truck.

Vi opfatter Deres forsøg på afpresning i slutningen af Deres brev som uprofessionel.

For Deres information har vort selskab hvert år i flere år købt mellem 25.000 og 30.000 træer i Danmark med seriøse leverandører uden større problemer og denne med et par mindre uheld ved mindre leverandører, scm har en forretningsmæssig moral, der er mere dupiøs og som hos os er ble­vet sortlistet som uden interesse for vores samhandel.”

Ved skrivelse af 9. december :1996 blev kravet taget til in­casso, hvor sagsogte blev afkrævet hovedstolen på 124.500 kr. med fradrag af 2.975 kr. vedrørende 85 træer af 35 kr., eller ialt 121.525 kr. Efterfølgende samme dag fremsendte sagsøgte en telefax til sagsøgeren, hvori var anført følgende (oversat til dansk):

”I forlængelse af forskellige telefonsamtaler og telefaxer samt Deres seneste manovre ( I.E. brev fra Deres advokat) bekræfter vi hermed, at vi ikke længere er interesserede i Deres juletræer og vi forlanger igen, at De skal tage Deres gods tilbage

Vi giver Dem med en stor portion tålmodighed 24 timer mere.

Efter dette tidspunkt, betragter vi os fri for ethvert ansvar.

Fragtomkostningerne (transport og håndtering) og opbevaring er selvfølgeligt for Deres regning."

Ved skrivelse af 10. december 1996 fastholdt sagsøgeren kra­vet og protesterede imod, at der var grundlag for at hæve købet.

Ved skrivelse af samme dato fra sagsøgtes advokat til sagsø­gers advokat er blandt andet anført:

..............

På grund af mangler ved Deres klients leverance ophæves aftalen om leve­ring af juletræer, med henvisning til manglende fylde og manglende højde.

Min klients omkostninger til transport DKR 15.919,20 forventes indbe­talt ...............

Såfremt jeg ikke inden udløb af normal kontortid den 11. d.s. modtager Deres bekræftelse på, at Deres klient tager træerne tilbage og samtidig holder min klient skadesløs for de omkostninger min klient har haft i forbindelse med Deres klients misligeholdelse af den mellem parterne indgåede aftale, vil sagen blive fortsat eventuelt ved iværksættelse af syn og skøn."

Ved skrivelse af 11. december 1996 afviste sagsøgeren de fremsatte reklamationer, hvorefter sagsøgte fastholdt man­gelsindsigelserne ved skrivelse af 13. december 1996, idet der samtidig blev medsendt en kopi af syns‑ og skønstema, delr af sagsøgte var fremsendt til Dansk Skovforening, Pynteg­røntsektionen.

Der har under sagen været afholdt syn og skøn, hvor HH har været udmeldt som syns‑ og skønsmand. Der er udarbejdet en skønserklæring af den 24. oktober 1997.

Der er afgivet vidneforklaringer af MM, NN, TT, BB, OO, UU samt afhjemling af syns‑ og skønsmanden HH.

Sagsøgeren har til støtte for påstanden gjort gældende, at sagsøger er i besiddelse af et dokumenteret, ufyldetsgjort tilgodehavende hos sagsøgte, svarende til det påstævte beløb for levering af 1.245 stk. normannsgran juletræer til sag­søgte den 30. november 1996, hvor der kulancemæssigt er givet et afslag for de træeer, der var under 1,70 m. Der var ikke på tidspunktet for risikoens overgang mangler ved de leverede træeer. Det er sagsøgte, der i enhver henseende bærer den fulde bevisbyrde for, at de leverede træer på tidspunktet for risikoens overgang var behæftet med en retlig relevant man­gel. Sagsøgte burde have iagttaget de regler, der gælder for bevis, herunder regelsættet om isoleret bevisoptagelse. Det må komme sagsøgeren til skade, at man lkke har fulgt de sæd­vanlige regler for sikring af bevis. Mangelsbegrebet er re­guleret af Den internationale Købelovs artikel 35, og det fremgår af bevisførelsen, at sagsøgeren har leveret, hvad der er aftalt under telefonsamtalen den 28. november 1996. Sag­søgte har fremsendt en bekræftelse den 29. november 1996, som sagsøgeren ikke har forholdt sig til, men sagsøgeren har ved skrivelsen af 5. december 1996 givet en anden version. Det var aftalt, at der skullle leveres et mix‑parti i stør­relsen 1,6 m til 2,2 m, og at der godt måtte være fejl, men ikke alvorlige fejl. Begge parter har haft anledning til nærmere at præcisere, hvad aftalen gik ud på, men det er ikke sket. Man må herefter anvende sorteringsvejledningen, og hvis den ikke kan bruges, må man falde tilbage på de almindelige fortolkningsregler i Den internationale Købelov. Risikoen er overgået til sagsøgte den 30. november 1996, jfr. artikel 67. Det fremgår af den internationale løsørekøbelov, CISG artikel 38, stk. 2, at køber kan vente med at undersoge varen til den er kommet frem til stadepladsen. Mr. Barboux undersøgte træ­erne på pladsen den 2. december 1996, hvorefter der kom en reklamation over størrelsen. Sagsøgeren sendte derfor TT til stedet., og efter dennes undersøgelse blev der ku­lancemæssigt givet en reduktion på 35 kr. pr. stk. for de træer, der var under 1, 7 m. Der er herved ikke tale om, at sagsøgeren har anerkendt, at der var en mangel. Sagsøgte har således ikke bevist, at leverancen på tidspunktet for risi koens overgang var behæftet med væsentlige mangler, samt at der var tale om forhold af hævebegrundende karakter. Den af UU udarbejdede rapport er udgået af sagen, og kan derfor ikke bruges som bevis. Det foretagne syn og skøn ved HH er ubrugeligt, idet man ikke ved, om det er de rigtige træer. Der er udstedt en disstruktionserklæring, ligesom træerne er flyttet til et eller andet sted 100 - 400 km. fra Paris, og ved syns‑ og skønsforretningen var der kun ca. 500 træer. Der er modstridende forklaringer, idet MM og OO har oplyst, at træerne var gode. TT har set på ca. 750 træer, hvoraf 85 træer var mellem 1,5 og 1,7 m, hvilket der er taget højde for. Disse tre vidner er i øvrigt enige om, at træerne svarede til det aftalte. Mr. BB´s forklaring kan ikke tillægges sær­lig megen vægt, idet han igennem flere år har arbejdet for sagsøgte og stadig gør det. UU´s forklaring peger i retning af, at der er uoverensstemmelser mellem det aftalte og leveringen, men dette vidnes forklaring kan ikke tillægges større vægt end et andet almindeligt vidne. Endvidere har UU kun undersøgt l10 træer, og der er ingen garanti, for, at disse træerr er repræsentative. Man må konkludere, at de er ”uafgjort”, og at sagsøgte således ikke har bevist, at træerne var behæftet med en mangel, hvorved bemærrkes, at væsentlighedskravet i CISG artikel 25 i hvert fald ikke er op­fyldt.

Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at der er reklameret­ for sent for så vidt angår indsigelserne om kvalitetsmangler. Det fremgår af CISG artikel 39, at der skal reklameres inden rimelig tid, og da der er tale om varer med kort salgstid, og som er forgængelig, er reklamatiosnfristen ultrakort. Mr. BB har således forklaret, at han gav NN be­sked om den dårlige kvalitet, men det blev der ikke reklame­ret over i skrivelsen af 2. december 1996.

Såfremt retten måtte komme til det resultat, at der er tale om misligholdelse er gjort gældende, at sagsøgte ikke ved skrivelsen af 5. december 1996 har hævet købet, idet det­ først er sket ved brevet af 10. december 1996, hvilket er for sent. Der er ej heller noget grundlag for at yde erstatning. eller forholdsmæssigt afslag, idet der ikke er nogen dokumentation herfor. Sagsøgte må selv betale transportudgiften samt udgifter til konsulentbistand og omkostninger ved det­ ensidige indhentede syn og skøn. Der er ej heller dokumenta­tion for udgiften til opbevaring samt det forventede salgsprovenue. I øvrigt er der ikke noget bevis for den fornødne årsagssammenhæng, idet tabet er forårsaget af egen skyld. Sagsøgte har forsømt sin omsorgs- og tabsbegrænsningspligt, idet man har pligt til at drage omsorg, selvom varen afvises. Sagsogte har taget varen i sin besiddelse og har derfor om­sorgspligt, jfr. CISG artlikel 88. Sagsøgte har pådraget sig ansvar på grund af tilsidesættelse af omsorgspligten.

Med hensyn til de af sagsøgte fremsatte modkrav har sagsøge­ren gjort gældende, at sagsøgte ikke har lidt noget tab, og at kravet i øvrigt er ganske udokumenteret. Der foreligger ikke noget ansvarsgrundlag, ligesom betingelserne med hensyn til kausalitet og adækvans ikke er opfyldt. Der foreligger under alle omstændigheder egen skyld fra sagsøgtes side med hensyn til det påståede tab.

Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at de af sagsøgeren leverede juletræer var mangelfulde som følge af manglende opfyldelse af højdekravet samt på grund af manglende kvalitet. Der er indgået en aftale om, at­ træernes gennemsnitshøjde skulle være min. 1,85 m, og at de skulle være mellem 1,7 og 2,2 m i højden. Med hensyn til kvaliteten er gjort gældende, at det var aftalt, at de 40 % skulle være 1. sortering og 60 %. 2. sortering, og alle træer skulle være fyldige uden alvorlige fejl. Aftalen er indgået telefonisk, og sagsøgte har bekræftet aftalen ved skrivelsen af 29. november 1996. Der er i dette brev klare krav til størrelse og kvalitet, og sagsøgeren protesterede ikke imod det, der er oplyst i brevet. Den efterfølgende korrespondance har ingen betydning set i relation til, hvad der er aftalt. Med hensyn til reklamation er gjort gældende, at det er sket rettidigt, idet der den 2. december 1996 er reklameret over højden., og der er ikke i skrivelsen en accept af, at kvaliteten var i orden. Reklamationen over kvaliteten fremkom den 4. december 1996, hvilket er indenfor 48 timer efter varens modtagelse på pladsen. Selv om der måtte være reklameret for sent, er anført, at der ikke kan tages hensyn til det, idet sagsøgeren har realtetsbehandlet indsigelsen. Det er først efter sagen er anlagt, at sagsøgeren er fremkommet med ind­sigelsen om for sen reklamation.

Sagsøgte har giort gæeldende, at der er ført bevis for, at juletræerne var mangelfulde. NN og Mr. BB er enige om, at træerne var usælgelige, og det uvildige vidne UU har også bekræftet, at træerne kke svarede til det aftalte. Dette vidne har en omfattende ekspertise, og han har gennemgået et repræsentativt antal af træerne og her konstateret mangler. Dette skal sammenholdes med den udarbejdede syns- og skønsrapport, og selv om der kun var 500 træer tilbage ved syns- og skønsforretningen, er der ikke tvivl om, at der er identitet mellem træerne. Det er ikke tidligere gjort gældende, at det skulle være et problem, at der er udstedt destruktionserklæringer. Disse regler er blot af formel karakter og er ikke udtryk for, at træerne rent faktisk er destrueret. MM og OO´s forklaring kan ikke bruges til noget, og TT er ikke sag­kyndig og er heller ikke uvildig, idet han handler meget med nogle af sagsøgtes konkurrenter. UU er derimod et uvildigt vidne med en omfattende ekspertise. Dette vidne fo­retog en grundig stikprøvevis gennemgang af træerne cg kon­staterede, at der var mangler i forhold til det aftalte. Sagsøgte har godtgjort, at træerne hverken opfylder højdekravet, ligesom der er tale om manglende kvalitet. Det fremgår af syns- og skønsrapporten, at 28% af træerne var under 1,7 m og med en gennemsnitshøjde på 1,72 m, samt at 38% kan betegnes som uklassificerede. UU har forklaret, at 37% af traeerne var under 1,7 m, og af de træer, der var under 1,7 m var 75% prima‑kvalitet og 25% sekunda-kvalitet. Dette vidne har endvidere forklaret, at de træer, der var over 1,7 m, var 25% prima, 50%sekunda og 25% uklassificerede. På denne baggrund har sagsøgte gjort gældende, at 28% af` træerne havde en højde, der var under 1,7 m, og at 30% af træerne var så åbne, at de måtte betegnes som uklassificerede, at 38%. af træerne ikke passede til besskrivelseb ”fyldige træer uden alvorlige fejl”, og at træerne fordeler sig med 16% prima (1. sortering), 46% sekunda (2. sortering) og 38% uklassificerede. Sagsøgte har derefter anført, at maksimalt 40‑50% af le­verancen har været i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede aftale, hvorfor leverancen må anses for at have lidt af væsentlige mangler. Det har således været berettiget at sagsøgte i medfor af CISG, artikel 49, stk. 1, litra a, har hævet købet. Ophævelsen er sket straks, idet sagsøgtes skri­velse af 2. december 1996 skal forståes som en ophævelse. Denne ophævelse bekræftes også af sagsøgeren i skrivelse af 5. december 1996, ligesom ophævelsen er fastholdt i skrivelse af 9. december 1996. Sagsøgte har som følge af sagsøgers misligholdelse krav på erstatning eller forholdsmæssigt af­slag efter CISG, artikel 74-77.

Det er endvidere anført, at sagsøgte ikke har tilsidesat sin omsorgspligt og tabsbegrænsningspligt, idet sagsøgte har forsøgt at finde en løsning, men sagsøgeren har ikke reageret normalt, idet man har afvist enhver form for samarbejde. Sagsøgeren ville ikke anerkende UU´s erklæring, og der var 4 dage for sagsøgeren til at stille tillægsspørgsmål. Det var på det tidspunkt nødvendigt at sikre et bevis, hvil­ket sagsøgeren ikke var indstillet på at medvirke til. Som følge af denne holdning var det nødvendigt for sagsøgte at opbevare træerne for at sikre sig et bevis. I øvrigt var det ikke muligt at sælge træerne. Sagsøgeren må selv have været klar over manglerne ved de leverede træer, og træerne blev allerede den 2. december 1996 stillet til sagsøgerens disposition. Sagsøger har efter modtagelsen af den af sagsøgte indhentede skønserklaering ikke ønsket at tage træerne tilba­ge, ligesom sagsøger var bekendt med, at sagsøgte ikke agtede at sælge træerne, når sagsøger ikke ville anerkende mangler­ne. Bevisbyrden for at sagsøgte har tilsidesat sin omsorgspligt/tabsbegrænsningspligt påhviler sagsøger, og denne bevisbyrde er ikke løftet. I øvrigt er der ingen dokumentation for, at sagsøgeren har lidt et tab.

Sagsøgte har endelig gjort gældende, at der efter sagsøgers misligholdelse er grundlag for at tilkende sagsøgte en er­statning. Dette krav vedrører udgift til transport af træerne på 15.021,60 kr., konsulentbistand med 1.000 kr, syn og skøn 7.562,20 kr. (UU) opbevaring af juletræerne 10.874,05 kr., håndtering af træerne, anslået tidsforbrug 20.000 kr., samt forventet salgsprovenue 60.000 kr. Såfremt retten måtte mene, at de af sagsøger til sagsøgte leverede træer, ikke har lidt af væsentlige mangler er gjort gældende, at manglerne berettiger til erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Dette beløb må som minimum fastsætttes til 60% af det oprindeligt fakturerede krav på 124.500 kr. eller ialt 74.700 kr. Heru­dover skal sagsøger betale for sagsøgtes omkostninger og mistet fortjeneste, hvilket også ansættes til 60% af de opgjorte beløb. Med hensyn til sagens omkostninger er gjort gældende, at det ikke er sagsøgtes skyld, at sagen er trukket ud, og at den er blevt så omfattende.

Rettens bemærkninger:

Efter bevisførelsen lægges til grund, at der mellem parterne den 28. november 1996 blev indgået en mundlig aftale om sag­søgerens levering af nogle juletræer til sagsøgte. Den 29. november 1996 fremsendte sagsøgte en bekræftelse på, hvad der efter hans opfattelse var aftalt om denne leverance, og der er ikke af sagsøgeren ført noget bevis for at der i umiddel­bar forlængelse heraf er reklameret over indholdet af denne skrivelse. Retten finder derfor, at det kan lægges til grund, at parternes aftale gik ud på, at der af sagsøgeren skulle leveres 1.000 til 1.200 Normann træer, hvoraf 40% skulle være 1. klasse, 60% god 2. klasse, fyldige træer uden alvorlige fejl, samt med en højde på mellem 1,70 m og 2,20 m og til en pris på 100 kr. pr. stk.

Efter træernes ankomst til pladsen i (...) (Frankrig) den 2. december 1996 opstod der mellem parterne diskussion om leverancen var i overensstemmelse med det aftalte, hvilket resulterede i, at der blev foretaget en besigtigelse af træerne af TT, idet han dog alene af sagsøgeren var blevet bedt om at se på størrelsen af træerne, og ifølge vidnet TT´s forklaring foretog han ikke en egentlig undersøgelse af kvaliteten. Da sagsøgte herefter fastholdt mangelsindsigel­sen, blev der af sagsøgte udarbejdet et skønstema, som blev fremsendt Dansk Skovforening, Pynt- og Grøntsektionen, og hvor sagsøgeren modtog en kopi ved skrivelse af 13. december 1996 med opfordring til at fremkomme med bemærkninger till skøns­temaet, hvilket dog ikke skete. Sagsøgte har accepteret, at den af UU udarbejdede rapport er udgået af sagen, men efter dette vidnes forklaring lægges til grund, at han har har været på pladsen den 14. december 1996, hvor han har foretaget en grundig stikprøvevis gennemgang af træerne og her konstateret, at 37% af træerne var under 1,70 m, og at træerne under denne hæjde var fyldige og med en kvalitetsfordeling på 75% prima og 25% sekunda, mens træerne over 1,70 m ifølge undersøgelsen fordelte sig med 25% prima, 50% se­kunda og 25% uklassificeret. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at de leverede juletræer var behæftet med en væsentlig mangel. Det skal herved bemærrkes, at retten ikke finder, at den under sagen udarbejdede syns- og skøns­rapport kan bruges som bevis på, at sagsøgers leverance var mangelfuld, idet det efter bevisførelsen er usikkert, om der er identitet mellem træerne, ligesom det iøvrigt er betænke­ligt at tillægge skønsrapporten nogen værdi, når henses til, at der kun var 500 træer tilbage af en leverance på 1.245 juletræer.

Efter bevisførelsen lægges herefter til grund, at sagsøgte har modtaget træerne på pladsen den 2. december 1996 og der­efter først ved skrivelsen af 10. december 1995 hævet aftalen, idet der ikke i den forudgående korrespondance er en klar og tydelig tilkendegivelse om ophævelse. Under hensyn til at der var tale om levering af juletræer, hvor salget skulle ske indenfor kort tid, og hvor træerne må anses for værdiløse efter den 24. december 1996, finder retten, at sagsøgte på baggrund af den tid der er gået efter modtagelsen og indtil ophævelsen er sket har fortabt retten til at hæve aftalen efter artikel 49 i Den internationale købelov.

Sagsøgte har ved skrivelse af 2. december 1996 reklameret over højden af træerne, og det er ubestridt, at der den 4. december 1996 under en telefonsamtale er reklameret over kvaliteten. Retten finder, at der herved er reklameret ret­tidigt over begge forhold, og på baggrund af de konstaterede mangler har sagsøgte krav på et afslag i prisen, som efter omfanget af det konstaterede passende kan fastsættes til 40.000 kr. i forhold til til det oprindeligt fakturerede urerede be­løb på 124.500 kr. Endvidere findes sagsøgte at have haft en udgift til håndteing af disse træer, hvilket beløb skønsmæssigt fastsættes til 2.000 kr. Med hensyn til de af sagsøgte i øvrigt fremsatte erstatningskrav finder retten ikke, at der er nogen dokumentation for udgift til opbevaring, ekstra transportomkostninger eller et forventet salgsprovenue, hvorfor disse poster ikke kan tages til følge. De af sagsøgte afholdte udgifter tilkonsulentbistand og betaling til UU vedrørende den under sagen ikke fremlagte erklæring findes ej heller at kunne pålægges sagsøgeren.

Det kan under sagen endelig lægges til grund, at sagsøgte opfordrede sagsøgeren til at deltage i et syn og skøn for at få sikret et bevis. Sagsøgeren forholdt sig i den henseende passiv og ønskede ikke at anerkende den indhentede erklæring. Under disse omstændigheder findes sagsøgte ikke at have tilsidesat sin omsorgs- og tabsbegrænsningspligt.

Som følge af det anførte skal sagsøgte betale det fakturerede beløb med fradrag af 42.000 kr. , hvorved bemærkes, at sagsøgte ikke har protesteret mod den nedlagte rentepåstand.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte betaler inde 14 dage til sagsøgeren 82.500 kr. med tillæg en rente på 2 % pr. måned fra den 14. december 1996, til betaling sker, samt sagens omkostninger med 20.000 kr.

Lene Hjerrild

Kilde: advokat Frank Iburg, Advokatfirmaet Frank Iburg, Århus

D 0 M

afsagt den 10. november 1999 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Chr. Bache, Stig Glent-Madsen og Jens P. Christensen (kst.)) i ankesag B-29-1998

Appellanten AA (Bourgogne, Frankrig) mod indstævnte II (Randers, Danmark)

Retten i Randers, 4. afdeling, har den 4. november 1998 afsagt dom i sagen i 1. instans (BS 9700016-4).

For landsretten har appellanten, og indstævnte, NN, gentaget deres påstande for byretten.

NN har supplerende forklaret, at appellanten normalt køber juletræspartier i september og oktober måned. I november 1996 var der imidlertid et konkret ønske om at købe større træer. Han spurgte hos sine normale leverandører, men de havde ikke mulighed for at levere høje træer. Via GG fik han kontakt til indstævnte. Han tog telefonisk kontakt til indstævnte, der oplyste, at han havde træer i intervallet mellem 170 - 220 cm, og at der var en jævn fordeling af træerne, appellanten var ikke interesseret i træer under 170 cm, og det blev præciseret overfor indstævnte. Da appellantens repræsentant, BB, undersøgte træerne ved ankomsten til Paris, bemærkede han blandt andet, at det var urealistisk at transportere så mange træer af en højde på 170 cm. på en lastvogn. BB meddelte den 2. december vidnet, at højden og kvaliteten af træerne ikke var i orden. Det var imidlertid først den 4. december, at det klart fremgik, at kvaliteten ikke var acceptabel. Appellanten har haft et større tab end 25.000 kr, da indstævntes mangelfulde leverance har betydet tab af kunder og alternativt opkøb af dyre træer. Ju­letræerne lå ca. 1 – 1 ½ måned på pladsen, hvor de blev indhegnet med et 250 cm højt hegn. Appellanten betalte 1.567,80 franc for leje af hegn samt ekstra pladsleje med 2.577,10 franc. Senere betalte appellanten 7.055,10 franc for håndtering, transport og opbevaring af træerne. Hvis træerne havde været som forudsat, havde appellantens brutto-avance varet ca. på 30 - 40%, og appellanten har tabt ca. 50 kr. pr. træ. Vidnet kender ikke UU, men han kender Dansk Skovforening, Pyntegrøntsektionen. Skønsmanden HH og UU undersøgte de træer, indstævnte havde leveret. Destruktionserklæringerne er udfærdiget af RR af hensyn til det offentliges kontrol med salget af produkter fra pladsen. Der er ikke tale om en egentlig destruktion men alene en erklæring om at træerne er usælgelige. Normalt har appellanten et par tusinde træer, der ikke kan sælges, og som efterfølgende bliver destrueret. Den 5. december tilbød appellanten at købe træerne for 65 kr. pr. stk., fordi der nu var en situation, hvor det var nødvendigt, at der blev handlet hurtigt. Det var hans opfattelse, at det fortsat var indstævntes træer, og at træerne derfor var på pladsen på indstævntes ansvar. Ingen af de af indstævnte leverede træer blev solgt.

Indstævnte har forklaret, at han driver en virksomhed med handel med juletræer. I sæsonen har han flere ansatte. En stor del af virksomhedens salg går til eksport. Størsteparten af træerne køber han hos juletræsproducenter. Normalt mærker han selv træerne, men producenterne mærker også selv. Han køber altid første og anden kvalitets træer. Det omhandlede parti træer var på i alt ca. 5.000 stk., og en del af dette parti blev solgt til appellanten. Den øvrige del af partiet blev blandt andet solgt til Sverige, og der har ikke været reklamationer vedrørende disse træer. Normalt besigtiger køber træerne, inden han køber. Partiet var et mixparti bestående af første og anden sortering. Træernes kvalitet var forbedret ved en formpilning og stabklipning under væksten. Træernes størrelse varierede mellem 160 - 210 cm. For aftalens indgåelse kendte han alene NN af navn. GG formidlede kontakten med NN. I slutningen af november havde de en telefonisk drøftelse, hvor de nåede til enighed om handelsvilkårene og prisen. Den 29. november fik han en ordrebekræftelse, og han hæftede sig på daværende tidspunkt alene ved beskrivelsen af, at der var tale om første og anden klasses træer. Han havde købt træerne skovet og læsset af OO, og han deltog derfor ikke selv i læsningen. Der kan være mere end 1.000 træer på en lastbil, idet det afhænger af, hvordan træerne og lastbilen pakkes. Den 2. december reklamerede NN telefonisk. NN sagde, at træerne var for små, og at der var træer under 150 cm. Han nævnte intet om kvaliteten. Efter opfordring fra NN fik indstævnte kontakt med TT, der er formand for brancheforeningen - en forening som indstævnte dog ikke selv er medlem af. Indstævnte vidste, at TT var aktiv i juletræshandel i Frankrig. Den 3. december foretog TT en opmåling og udfærdigede en rapport. Der var et mindre antal træer, der var mellem. 150 -170 cm, og indstævnte indvilgede på den baggrund i at give appellanten et afslag i prisen. Efter TTs rapport reklamerede appellanten over kvaliteten, og appellanten foreslog i den forbindelse at betale 65 kr. pr. stk. NN nævnte intet om at hæve handlen. Indstævnte har selv betalt 90 kr. pr. træ til OO. Han har ikke reklameret over for OO, da der ikke er noget grundlag for en reklamation. På hvert juletræ var der påhæftet en rød seddel med et fortløbende nummer.

UU har supplerende forklaret, at juletræer normalt mærkes fortløbende i henhold til en sorteringsvejledning. De træer, han besigtigede i Frankrig, var ikke mærket i henhold til sorteringsvejledningen. Træerne var fortløbende mærket med røde mærker. Der var ikke andre mærker på træerne. Han anslog, at den foreviste mængde træer svarede til det solgte antal, men han kan ikke med sikkerhed sige, at det var træer leveret af indstævnte. De pakkede 110 træer ud for at undersøge kvaliteten og højden. Det er hans opfattelse, at der var tale om et repræsentativt udsnit. Han målte blandt andet afstanden mellem første og anden grenkrans.

Det var kun NN og BB til stede i forbindelse med vidnets undersøgelse af træerne. Ca. halvdelen af de træer, der var over 170 cm var ikke fyldige og derfor af dårlig kvalitet. De træer, der var under 170 cm, var af god kvalitet.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender i 1. instans.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Med hensyn til tidspunktet for appellantens ophævelse af købet bermærkes, at det fremgår af skrivelsen af 10. december 1996 fra indstævntes advokat, at denne har opfattet appellantens faxskrivelse af 9. december 1996 som indeholdende en ophævelse.

Under hensyn til indholdet af appellantens faxskrivelse af 5. december 1996, som er afgivet efter, at partiet er gennemgået, og som omfatter reklamation vedrørende såvel højde som kvalitet, og af de grunde, der i den henseende i øvrigt er anført i byrettens dom, tiltrædes det imidlertid, at appellanten er afskåret fra at hæve købet.

Herefter og af de i øvrigt af byretten anforte grunde stadfæster landsretten dommen.

Som følge af, at dommen er anket efter udløb af fuldbyrdelsesfristen, og indstævnte herefter har påtaget sig oversættelses‑ og legaliseringsudgifter forud for landsrettens bestemmelse om opsættende virkning, findes disse udgifter at burde tages i betragtning ved fastsattelse af sagsomkostninger for landsretten.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

Sagens omkostninger for landsretten skal appellanten betale til indstævnte med 21.000 kr

Det idømte skal betales inden 14 dage.

Chr. Bache Stig Glent-Madsen Jens P. Christensen

(kst.)}}

Source

Original in Danish:
- available at CISG Denmark website, http://www.cisg.dk

Commented on by:
- Morten Midtgaard Fogt, Rettidig reklamation og ophævelse af købeaftale efter CISG (VLD 10.11.1999, 9 afdeling, B 2919-98 utrykt), Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), No. 12, 2002, 129-136
- Morten Midtgaard Fogt, Le Dalloz, 2000, 438-440
- Morten Midtgaard Fogt, ZEuP, 2002, 580-596

Other sources:
- Advokat Frank Iburg (Advokatfirmaet Frank Iburg, Aarhus, Denmark)}}