Data

Date:
21-11-1990
Country:
Netherlands
Number:
2762/1989
Court:
Arrondissementsrechtbank Dordrecht
Parties:
E.I.F. S.A. v. Factron BV

Keywords

CONFORMITY OF GOODS - BUYER'S OBLIGATIONS WHERE LACK OF CONFORMITY

NOTICE - WITHIN REASONABLE TIME AFTER DISCOVERED OR OUGHT TO HAVE DISCOVERED (ART. 39 CISG)

Abstract

In 1988 a French seller sold and delivered textiles to a Dutch buyer. The buyer refused to pay part of the price alleging that the delivered goods were not in conformity with the contract and that the seller delivered a quantity greater than agreed. Furthermore the buyer alleged to have immediately given the seller notice of the lack of conformity. The seller asserted that it received notice approximately fifteen months after delivery.

The court held that CISG governed the contract, as the Dutch private international law rules led to the application of the law of France, a contracting State (Art. 1(1)(b) CISG).

The court further held that in accordance with Art. 39(1) CISG the buyer should have informed the seller of the lack of conformity within a reasonable time after it discovered or should have discovered the lack of conformity. In its interim decision, the court adjourned the matter to give the buyer the opportunity to prove that it actually gave notice within a reasonable period of time, specifying the nature of the non- conformity.

Fulltext

[...]

Het procesverloop:

[...]

Het geschil:

1. [...]

Voorlopige beoordeling van het geschil:

2. Omtrent de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst blijkt, aan de hand van de door gedaagde overgelegde telexberichten (voor zover van belang hier weergegeven), het volgende:

a. telex van 18 maart 1988 van eiseres aan gedaagde:

'we confirm our phone call of today and give you hereunder the details concerning the lots: 1. one lot of about 3 tons non woven white 18 grs width of rolls 55 cm - 2 rolls about 1,50 m; 2. one lot of abt. 5 tons in blue (if you wish we can send you today a sample) please confirm. Price: ff 1,82/kg. Ex works Montreuil'

b. telex van 18 maart 1988 van gedaagde aan eiseres:

'please tell me also the width of the rolls blue and the blue is that also 18 gr or 20 gr'

c. telex van 19 maart 1988 van gedaagde aan eiseres:

'thanks for your telex, please send us samples from both colours'

d. telex van 23 maart 1988 van eiseres aan gedaagde:

're: your telex of 18.3.'88. Referring to your a.m. telex please note that the blue rolls have different kind of width: 75, 80, 65, 60 cm. The grammage is 18 grs.'

e. telex van 28 maart 1988 van gedaagde aan eiseres:

'please note the following order: we like to have all the rolls blue material the rolls white material, but not the 1.50 m width, because we are not in the possibility to cut this material. Delivery ex works. Delivery time soon as possible. Price ff 1,82 p/kg. Waiting for delivery'

f. telex van 29 maart 1988 van eiseres aan gedaagde:

're: your telex dated 28.3.88. We thank you for your order concerning the blue and the white rolls. You can pick up the goods when you wish. Please keep us informed accordingly so that we can prepare. We shall not join the rolls white 1,50 m width as demanded.'

3. Allereerst dient de vraag te worden beantwoord door welk recht de ten processe bedoelde overeenkomst wordt beheerst. Het gaat om een overeenkomst tussen een in Frankrijk gevestigde verkoopster en een in Nederland gevestigde koopster. Niet is gesteld of gebleken dat partijen een rechtskeuze hebben gedaan. Nu de verkoopster in Frankrijk gevestigd is, de plaats van aflevering eveneens in Frankrijk is gelegen (overeengekomen is 'delivery ex works', waarbij eiseres onbestreden heeft gesteld dat de goederen door gedaagde op de fabriek van eiseres te Montreuil zijn afgehaald) en de koopprijs op de bankrekening van eiseres te Montreuil diende te worden betaald, wordt de overeenkomst beheerst door Frans recht. Frankrijk is toegetreden tot het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980, Tbr. 1981-184 en 1986-61, hierna: het Weense koopverdrag); in beginsel zijn dus, gelet op het in artikel 1, aanhef en onder b van het Weense koopverdrag bepaalde, de bepalingen van dat verdrag op de overeenkomst van toepassing.

4. De klachten van gedaagde betreffen de geleverde hoeveelheid en de leverantie van 16 grs.- kwaliteit.

Blijkens de door eiseres overgelegde twee 'Notes de poids' werd 5.516 kg 18 grs. witte stof, 522 kg 16 grs. witte stof en 4.382 kg blauwe stof afgeleverd, dus in totaal 10.420 kg. Aangeboden was ongeveer 3.000 kg witte stof en ongeveer 5.000 kg blauwe stof; blijkens de overgelegde telexberichten werd overeenstemming bereikt over de leverantie van alle rollen met blauwe stof en de rollen met witte stof, behalve de rollen ter breedte van 1.50 m; alle stof van 18 grams- kwaliteit.

5. Nu 'ongeveer' 8.000 kg 18 grams- kwaliteit is besteld en 9.898 kg 18 grams- kwaliteit en 522 kg 16 grams- kwaliteit is geleverd, en gedaagde bovendien stelt dat enige rollen witte stof ter breedte van 1.50 m zijn geleverd, had het op de weg van gedaagde gelegen daaromtrent binnen redelijke termijn, nadat hij de tekortkomingen had ontdekt of had behoren te ontdekken, bij eiseres te reclameren, op straffe van verlies van haar recht zich erop te beroepen dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoordden, zulks overeenkomstig het in artikel 39, eerste lid, van het Weense koopverdrag bepaalde.

Dit tijdige reclameren is in de onderhavige zaak temeer van belang nu tussen partijen - als gesteld en niet weersproken - vaststaat dat de door eiseres overgelegde 'notes de poids' en de op de onderhavige transactie betrekking hebbende factuur bij de aflevering van de goederen aan gedaagde ter hand zijn gesteld; op deze documenten staan exact de afgeleverde hoeveelheden vermeld, terwijl als boven aangegeven de 'notes de poids' tevens de kwaliteit vermelden.

6. Eiseres stelt dat gedaagde, na herhaaldelijk tot betaling van de factuur te zijn aangemaand, pas op 20 juli 1989, dus 15 maanden na aflevering, voor het eerst met klachten over de goederen is gekomen. In de tussenliggende periode is er telexverkeer tussen partijen geweest (door eiseres overgelegde telexberichten van gedaagde aan eiseres, gedateerd 23 juni 1988 en 7 november 1988) waaruit blijkt dat gedaagde bij eiseres nogmaals soortgelijke goederen (witte en blauwe stof) wilde bestellen; noch in die telexberichten, noch anderszins zijn schriftelijke klachten van gedaagde vermeld, hetgeen - aldus eiseres - bij werkelijke klachten toch voor de hand had gelegen.

7. Gedaagde stelt dat zij verscheidene malen bij eiseres heeft gereclameerd, voor het eerst direct na ontvangst van de onderhavige partij non-woven in de fabriek van eiseres.

8. Nu uit de overgelegde stukken niet blijkt dat gedaagde binnen redelijke termijn na ontvangst van de goederen omtrent tekortkomingen daaraan bij eiseres heeft gereclameerd ligt het op de weg van gedaagde bewijs bij te brengen van haar door eiseres gemotiveerd betwiste stelling dat w?xe8;l tijdig is gereclameerd. De rechtbank zal gedaagde tot getuigenbewijs toelaten als in het dictum vermeld.

Tussenbeslissing:

De rechtbank:

Alvorens nader te beslissen:

Laat gedaagde toe door middel van getuigen te bewijzen dat zij eiseres er tijdig van in kennis heeft gesteld dat de ten processe bedoelde goederen (deels) niet aan de overeenkomst beantwoordden, onder opgave van de aard van de tekortkomingen.}}

Source

Published in Dutch
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1991, nr. 159}}