Data

Date:
24-02-2009
Country:
Slovakia
Number:
5 Cb/114/2006
Court:
District Court Komarno
Parties:
--

Keywords

NON-CONFORMITY OF GOODS - BUYER'S RIGHT TO REDUCE THE PRICE IRRESPECTIVE OF PAYMENT HAVING BEEN MADE (ART. 50 CISG)

BUYER’S OBLIGATION TO GIVE NOTICE OF LACK OF CONFORMITY WITHIN A REASONABLE TIME (ART. 39 (1) CISG) – NOTICE GIVEN ON THE WORKING DAY FOLLOWING THE DAY OF INSPECTION - TIMELY

Abstract

A Czech seller and a Slovak buyer concluded a contract for the sale of potatoes. On 11 June 2004 the seller delivered 12,000 kg of goods to the buyer. On the same day, while handing over of the goods, the buyer’s employees noticed a lack of conformity with respect to 144 kg of the goods. However, upon a more careful examination by the buyer on the following working day, i.e. Monday 14 June, another 3,680 kg of potatoes turned out to be defective. Therefore, on the same day, the buyer notified the seller of the lack of conformity and of its intention to reject the goods. Then, in order to mitigate damages, the seller suggested the potatoes be washed on the buyer's premises, and the buyer accepted. Subsequently, the parties agreed that the buyer be compensated for additional costs and damages resulting from non-conformity of the goods; therefore, the buyer was charged a reduced purchase price. However, when the seller asked payment for another batch of goods already delivered to the buyer, the latter unilaterally set-off its debt with a sum corresponding to the damages allegedly suffered by reason of non-conformity. The seller then sued the buyer for the payment of the outstanding price.

The first instance Court ruled in favour of the buyer by applying Slovak law, and ordered the seller to reimburse the costs of the proceedings to the buyer. The seller appealed.

The Court of Appeal remanded the case to the lower Court as it found that, both parties having their place of business in Contracting States, CISG had erroneously not been applied in deciding the merits of the dispute (Art. 1(1)(a) CISG).

After reconsidering the facts and evidence provided by the parties, the Court came to the conclusion that the buyer's notice of non-conformity complied with the requirements laid down in Art. 39 CISG. Indeed, the buyer had notified the seller of the lack of conformity specifying the nature of the defects on the next working day following the date of inspection, i.e. a reasonable time after it had discovered the defects. Consequently, the Court found that the buyer was entitled to a reduction of the price originally stipulated even if the payment had already been made, and dismissed the seller's claim.

Fulltext

Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovatela: T. spol. s r.o., so sídlom U K., XXX. XX. U. B., Ceská republika, ICO : XX. XXX. XXX, . v konaní zast. JUDr. B. B., advokát, V. X, . XXX. XX. T., proti odporcovi : T. P. - Z. S., L. R. XX/A, . XXX. XX. M., ICO : XX. XXX. XXX, . v konaní zast. JUDr. I. M., advokátkou, P. X, . K., o zaplat. 34.960.- Kc s prísl., sudcom Mgr. Petrom Mezoszállásim, takto

r o z h o d o l :

Súd návrh navrhovatela z a m i e t a.

Navrhovatel je p o v i n n ý zaplatit náhradu trov konania odporcu JUDr. I. M. advokátke v K. vo výške 1.005,65 do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.

Navrhovatel je p o v i n n ý zaplatit na úcet tunajšieho súdu XXXXXXXXXX/XXXX, . VS 4220138909, KS 0558, svedocné vo výške 45, 74 do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovatel návrhom zo dna 30.8.2005 sa domáhal na tunajšom súde proti odporcovi vydaniu platobného rozkazu na uloženie povinnosti zaplatit 34.960.- Kc s 13% úrokom z omeškania od 16.7.2004 až do zaplatenia a nahradit trovy konania.

Navrhovatel svoj návrh odôvodnil titulom nedoplatku kúpnej ceny, teda opomenutie povinnosti odporcu riadne a vcas zaplatit zvyšok kúpnej ceny.

Tunajší súd vo veci vydal platobný rozkaz pod c. 5Ro 536//2005 dna 26.10.2005, proti ktorému v zákonnej lehote podal odporca odpor s odôvodnením.

Odporca v písomnom odpore poukázal na tú skutocnost, že nedoplatok kúpnej ceny za dodaný tovar zanikol z dôvodu uplatnenia si nároku u odporcu titulom zlavy z kúpnej ceny.

Na ústnom pojednávaní práv. zást. navrhovatela zmenil skutkový stav návrhu spocívajúce v tom, že žalobný nárok pozostáva z nedoplatku titulom kúpnej vyúctované navrhovatelom odporcovi faktúrou c. 320626 v sume 138.700.- Kc. Tovar zo strany navrhovatela v prospech odporcu bol dodaný nákladnými autami a jeho prevzatie potvrdil odporca na CMR dna 10.6.2004. Zo strany odporcu došlo k zaplateniu po lehote splatnosti t.j. dna 1.11.2004 v sume 103.740.- Sk. Navrhovatel sa domáha zaplatenia nedoplatku v žalovanej výške 34.960.- Kc.

Odporca ako úcastník konania tak v písomnom vyjadrení ako i na ústnom pojednávaní nárok navrhovatela považoval za nedôvodný, Poukázal na to, že za dodávku za ktorú si navrhovatel uplatnil svoj nárok v celkovej sume 138.700.- Kc faktúrou c. 320651 odpocítal nedôvodnú cast rovnajúce sa 34.960.- Kc. Odpocítanie uskutocnil z dôvodu jednostranného zapocítania. Poukázal na to, že uvedený jeho nárok spôsobilý na zapocítanie vznikol titulom zlavy z kúpnej ceny za dodaný tovar - zemiaky skoré, ktorému dodaniu došlo dna 11.4.2004 v celkovom množstve 12 000 kg, z ktorého množstva najprv bolo reklamovaných 144 kg a následne z dôvodu hniloby 3680 kg. Uvedenú reklamáciu odporca u navrhovatela riadne a vcas uplatnil. Nakolko však z jeho strany došlo k zaplateniu vyúctovanej kúpnej ceny za dodaný tovar a to faktúrou c. 32651 v sume 103.147.- Kc, svoj nárok titulom zlavy z kúpnej ceny v žalovanej výške zapocítal pri zaplatení kúpnej ceny pri dalšej dodávke.

Navrhovatel napriek prednesom odporcu zotrval na svojich stanoviskách a súcastne poukázal a vzniesol námietku, že zo strany odporcu nedošlo k vcasnému vytknutiu vád dodaného tovaru, z uvedeného dôvodu navrhol, aby súd na túto námietku prihliadol a zlavu z kúpnej ceny odporcovi nepriznal.

Odporca ako úcastník konania poukázal na vykonanú reklamáciu v nasledujúci den po dodaní tovaru ako i na osobné stretnutie medzi predstavitelmi navrhovatela a odporcu pri rokovaní v L.. Na preukázanie svojho tvrdenia navrhol vypocut zúcastnených strán - svedkov. Poukázal, že jeho nárok titulom zlavy z kúpnej ceny vznikol na tom skutkovom základe, že pri preberaní tovaru vo vecerných hodinách v piatok t.j. dna 11.6.2004, pracovník odporcu spolu s odporcom vykonali len námatkovú kontrolu. Takto došlo k uplatneniu reklamácie nasledujúcim dnom vo výške 144 kg. Následne z dôvodu roztriedenia tovaru sa zistilo, že tovar je skazený, z uvedeného dôvodu v ten istý den odporca doplnil svoju reklamáciu titulom vád tovaru. Podla pokynov zamestnanca navrhovatela za úcelom zabránenia vzniku škody pristúpil k prepraniu zemiakov a následnému triedeniu. Ohladne samotnej výšky zlavy z kúpnej ceny odporca túto výšku ustálit vedel len následne po odpredaji tohto tovaru. Z jeho strany k ustáleniu tejto výšky došlo dnom 29.6.2004 a to faxom.

Tunajší súd vo veci vydal rozsudok pod c. 5Cb/114/2006-116 dnom 25.3.2008, ktorý rozsudkom návrh navrhovatela zamietol a uložil navrhovatelovi povinnost zaplatit odporcovi náhradu trov konania.

Proti vyššie uvedenému rozsudku v zákonnej lehote podal odporca odvolanie.
Odvolací súd svojim pod c. 15Cob/140/2008-149 zo dna 15.10.2008 rozsudok súdu I. stupna zrušil a vec vrátil na dalšie konanie.

V záveroch svojho uznesenia poukázal na to, že súd nesprávne použil právny predpis na posúdenie predmetného prípadu, nakolko vychádzal z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pricom správne mal posúdit podla príslušných clánkov Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikované v Zákone c. 160/1991 Zb.

Súd I. stupna následne nariadil pojedná vanie vo veci na den 24.2.2009. Splnomocnený zástupca navrhovatela poukázal na to, že vo veci bolo vykonané rozsiahle dokazovanie a vo veci nemienil nicím doplnit. V závere však vzniesol dôkazný návrh a to vykonaním dotazu na spolocnost T. S. sklad v T., kde zvyšok tovaru (2. polovica kamiónu bola vyložená), ci i tam dodaný tovar vykázal až tak vysokú percentuálnu vadu.
Splnomocnená zástupkyna odporcu taktiež poukázala na rozsiahle vykonané dokazovanie, ktoré dokazovanie nenavrhla nicím doplnit. Na dôkazný návrh právneho zástupcu navrhovatela na vykonanie dotazu na spolocnost T. S. sklad v T., poukázala na tú skutocnost, že sa jedná o dcérsku spolocnost navrhovatela, teda dôveryhodnost uvedeného dôkazu by bola spochybnená.

Súd riadiac príslušnými ustanoveniami zrušujúceho uznesenia odvolacieho súdu, opätovne vykonal dokazovanie a to oboznámením sa s výsluchom svedkov : Ing. S. S., P. G., Z. S., oboznámením sa s pripojenými listinnými dôkazmi : výpis zo živnostenského registra na odporcu c.l. 5, výpis z obchodného registra na navrhovatela c.l. 7, faktúra c.l. 8, CMR c.l. 9, predžalobná výzva c.l. 10, odpoved c.l. 30, 31, 32, vycíslenie vád - reklamácia c.l. 33, faktúra c.l. 49, faktúra c.l. 50, súvaha c.l. 51, pohladávky c.l. 52, CMR c.l. 53, pohladávky a záväzky c.l. 54, výpis z odoslania faxu c.l. 59, 60, odpoved navrhovatela c.l. 61, fotodokumentácia 6 kusov z prílohovej obálky. Na základe takto vykonaného dokazovania súd ustálil nasledovný skutkový a právny záver : Navrhovatel odporcovi dodal tovar dna 11.6.2004 - zemiaky skoré v celkovom množstve 12 000 kg. Pri preberaní tovaru vo vecerných hodinách - piatok zamestnanec navrhovatela - šofér a skladník pri zložení casti tovaru ustálili vadu dodaného tovaru cca. 40 dkg na vrece a to ohliadkou na základe mechanického poškodenia. Nasledujúci pracovný den v pondelok ráno pri ohliadke tovaru na paletách sa zistilo, že vrecia sú mokré a zacína sa prirodzený proces kvasenia škrobu. V ten den ráno svedok Ing. S. S. osobne telefonicky zavolal pani S. zamestnankyni navrhovatela a túto skutocnost oznámil ako i to, že zemiaky nebude môct prevziat, teda odmietne dodaný tovar za tú vadu, ktorú považoval za podstatnú. Zo strany zamestnankyne navrhovatela pani S. bolo navrhnuté z dôvodu zníženia škody, aby odporca vo svojich priestorov vykonal umývanie zemiakov. Tento návrh zamestnanec odporcu prijal, avšak jej oznámil, že s touto cinnostou u odporcu vzniknú náklady ako i škoda, ktoré vedia ustálit až po distribuovaní do jednotlivých predajní. Dna 17.6.2004 sa vykonala pracovná porada subdodávatelov navrhovatela, kde svedkovia Ing. S., P. G. a odporca viedli rokovanie ohladne doriešenia vzniknutých nákladov a škody u odporcu s dôvodom odstránenia škody dodaného tovaru - zemiakov. Súcasne odporca ako i svedok S. požiadali zamestnanca navrhovatela, aby o týchto skutocnostiach informoval i zamestnankynu pani S..

Zo strany odporcu za dodané zemiaky dna 11.6.2004 došlo k zaplateniu celkovej kúpnej ceny zníženej o 144 kg v sume 1.252, 80 Sk faktúrou c. 320651 v sume 103.147, 20 Kc.
Zo strany odporcu došlo k vycísleniu celkovej škody dnom 29.6.2004, ktorým dnom dorucil i toto vycíslenie faxom navrhovatelovi. Medzicasom zo strany navrhovatela došlo k dodaniu dalšej dodávky odporcovi a to dna 8.6.2004, kde navrhovatel vyúctoval kúpnu cenu faktúrou c. 320626 v sume 138.700.- Kc. Zo strany odporcu došlo k uhradeniu uvedenej kúpnej ceny ciastocne a to dna 1.11.2004 v sume 103.740.- Sk. Pri zaplatení tejto kúpnej ceny jednostranne zapocítal svoju škodu titulom zlavy z kúpnej ceny v sume 34.960.- Kc.

Podla clánku 1 odsek 1 Zákona c. 160/1991 Zb. ktorý bol ratifikovaný s výhradou, že v tom case CSFR nebude viazaná clánkom I odsek 1 písm.b) dohovoru (na základe sukcesie práva záväzkov práva pre CSFR, tento dohovor platí i pre CR a SR a to s úcinnostou ku dnu 1.1.1993 dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru), tento dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi, alebo ak podla ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použit právny poriadok niektorého zmluvného štátu.

Podla clánku 13 odsek 2 dohovoru, na úcely tohto dohovoru písomná forma zahrna telegram a dalekopis.

Podla clánku 31 odsek 3 písm.c) dohovoru, ak nie je predávajúci povinný dodat tovar v urcitom inom mieste, jeho povinnost dodat tovar spocíva v ostatných prípadoch v umožnení kupujúcemu nakladat s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoje miesto podnikania v case uzatvorenia zmluvy.

Podla clánku 38 odsek 4 dohovoru, kupujúci musí prevziat tovaru alebo zariadit jeho prehliadku v case podla okolností, v co najkratšom.
Ak zmluva zhrna prepravu tovaru, môže sa prehliadka odložit až do vtedy, ked tovar dôjde do miesta urcenia.
Ak tovar pocas prepravy smeruje do iného miesta urcenia alebo ho kupujúci znova odošle bez toho, že by mal kupujúci primeranú možnost si ho prezriet a v case uzavretia zmluvy predávajúci mal vedel alebo mal možnost vediet o možnosti takej zmeny urcenia alebo takéhoto opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložit až do vtedy, ked tovar dôjde do nového miesta urcenia.

Podla clánku 39 odsek 1 citovaného dohovoru, právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúci povahu týchto vád v primeranom case po tom, co ich zistil alebo ich mal zistit, odsek 2, právo kupujúceho z vád tovaru vždy zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady tovaru najneskôr do 2 rokov odo dna, ked sa tovar skutocne odovzdal kupujúcemu, ibaže lehota nie je v súlade so zmluvnou zárucnou lehotou.

Podla clánku 50 citovaného dohovoru, ak tovar nie je v súlade so zmluvou, kupujúci môže znížit kúpnu cenu bez ohladu na to, ci kúpna cena bola už zaplatená alebo nie a to v rozsahu zodpovedajúcou medzi hodnotou, ktorú ma skutocne dodaný tovar v dobe dodania a hodnotou, ktorú mal v tejto dobe tovar bez vád, ak však predávajúci odstráni neplnenie si svojej povinnosti podla clánku 37 alebo clánku 48 alebo ak kupujúci odmietne prijat plnenie poskytnuté predávajúcim v súlade s týmito clánkami, nemôže kupujúci znížit kúpnu cenu.

Podla clánku 62 citovaného dohovoru, predávajúci môže požadovat, aby kupujúci zaplatil kúpnu cenu, prevzal dodávky alebo splnil iné svoje povinnosti, ibaže predávajúci uplatnil nárok za porušenie zmluvy, ktorý je nezlucitelný s takou požiadavkou.

Podla clánku 66 citovaného dohovoru, strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorým došlo po prechode nebezpecenstva na kupujúceho, nezbavujú povinnosti kupujúceho zaplatit kúpnu cenu, ibaže strata alebo poškodenie bolo spôsobené konaním alebo opomenutím predávajúceho.

Podla clánku 79 odsek 4 citovaného dohovoru, strana, ktorá nesplní povinnost, musí oznámit druhej stane prekážky a jej dôsledky na svoju spôsobilost plnit. Ak druhá strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, co sa strana, ktorá neplní povinnost dozvedela, alebo sa mala dozvediet o takejto prekážke, je táto strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.

Súd výsledkom vykonaného dokazovania mal za preukázané, že v danom prípade nárok navrhovatela titulom zaplatenia nedoplatku kúpnej ceny nie je dôvodný. V prvom rade súd poukazuje na to, že zo strany odporcu došlo k vytknutiu vád riadne a vcas. Túto skutocnost potvrdil súdom vypocutý svedok - obchodný zástupca odporcu Ing. S., ktorý po zistení vady dodaného tovaru nasledujúci pracovný den po jeho dodaní, t.j. pondelok 14.6.2004, telefonicky uplatnil reklamáciu u zamestnanca navrhovatela pani S.. Svedok jasne popísal spôsob uplatnenia reklamácie, teda že odporca odstupuje od zmluvy a až na naliehanie zamestnanca navrhovatela v záujme zníženia škody, pristúpil k praniu zemiakov. Súcastne požiadal pracovníka navrhovatela, aby umožnil zlavu ustálit až po konecnom ustálení, teda po distribuovaní v jednotlivých predajniach.

Túto skutocnost vo vec vypocutá svedkyna pani S. nevylúcila. Vzhladom na odstup casu, na obsah rozhovoru si nepamätala. Vo veci vypocutý svedok P. G. potvrdil tú skutocnost, že ak sa jedná o bežnú dodávku tovaru, reklamácia sa prijíma aj telefonicky. Svedok P. G. potvrdil i samotné rokovanie s odporcom a svedkom S. v L. týkajúce sa predmetnej reklamácie. Z výpovede svedkov na strane navrhovatela teda nebolo spochybnené a vyvrátené tvrdenie výpovede svedka odporcu pána S. týkajúce sa uplatnenia reklamácie. Vycíslenie škody bolo dorucené faxovom správou dna 29.6.2004 navrhovatelovi. Vo veci vypocutý svedok pán S. taktiež potvrdil, že zo strany odporcu uchovaný tovar od jeho dodania t.j. 11.6.2004 bol uložený v skladových priestoroch odporcu B. I.. Jedná sa o historickú budovu s klimatickým priestorom obdobne vybavený chladiarenským zariadením. Vzhladom teda k záveru, že zo strany odporcu došlo k vytknutiu vád tovaru riadne a vcas a v tejto casti súdu v súdnom konaní predložil dôkaz formou výpovede svedka, súd mal za to, že sú splnené podmienky na aplikácie clánku 50 citovaného dohovoru na zníženie kúpnej ceny bez ohladu na to, že medzicasom došlo zo strany kupujúceho k vyplateniu kúpnej ceny.

Súd zastáva názor vychádzajúc z clánku 39 odsek 1 a 2 citovaného dohovoru, že v danom prípade zo strany odporcu došlo k splneniu podmienky a to k vykonaniu oznámenia predávajúcemu povahov týchto vád v primeranom case po tom, co ich zistil alebo ich mal zistit. Súd poukazuje i na samotný druh tovaru, jedná sa o skoré zemiaky, ktoré nie sú rýchle kaziacim tovarom, na ktoré by sa mala vztahovat 24 záruky kvality tovaru.
Súd dôkazný návrh navrhovatela prednesený na ústnom pojednávaní dna 24.2.2009 týkajúce sa vykonania dotazu spolocnosti T. S. sklad v T. zamietol, nakolko jedná sa o dcérsku spolocnost navrhovatela. Uvedené oznámenie zo strany dotazovaného subjektu vzhladom na obchodno právnu spojitost medzi navrhovatelom a uvedeným subjektom by mohlo spochybnit dôveryhodnost tohto dôkazu. Vzhladom k tomu, súd tento dôkazný návrh navrhovatela zamietol.

Rozhodnutie o povinnosti navrhovatela zaplatit na úcet tunajšieho súdu svedocné v sume 45, 74 sa zakladá na ust. § 148 ods. 1 O.s.p., na tom skutkovom základe, že vo veci vypocutí svedkovia P. G. a Z. S. si uplatnili svedocné v uvedenej výške.

Rozhodnutie o náhrade trov konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p., na princípe úspešnosti. Súd úspešnému úcastníkovi, odporcovi priznal náhradu jeho trov konania titulom trov právneho zastupovania za 7 úkonov právnej pomoci po 2.150.- Sk (prevzatie veci, písomné podanie na súd, úcast na pojednávaní dna 12.9.2006, 31.10.2006, vyjadrenie k upresneniu návrhu, úcast na pojednávaní ma 11.1.2007, 18.3.2007) +19% DPH, 2x 150.- Sk, 3x 164.- Sk, 1x 178.- Sk, 1x 190.- Sk režijný paušál ako i súdny poplatok za odpor 2.295.- Sk, úcast na pojednávaní dna 24.2.2009 hodnota úkonu 70, 71 + DPH 13, 62 a režijný paušál 6, 95 . Celková náhrada trov konania ciní 1.005, 65 . Platobným miestom náhrady trov konania je urcené ust. § 149 ods. 1 O.s.p. miesto výkonu advokáta.

V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike ako výlucného zákonného platidla, jednotnej meny a menovej jednotky podla právne záväzných aktov Európskych spolocenstiev súd priznal náhradu trov konania po prepocte konverzným kurzom v eurách a to vo výške 1.005,65.

P o u c e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podat odvolanie cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre do 15 dní odo dna jeho písomného dorucenia. Odvolanie musí mat náležitosti ust. § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviest, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v com sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a coho sa odvolatel domáha. ust. § 205 ods. 2 O.s.p.
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodnit len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mat za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupna neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutocností,
d) súd prvého stupna dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu dalšie skutocnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupna vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.}}

Source

Original in Slovak:
- available at CISG Slovakia, http://www.cisg.sk

English translation:
- available at the University of Pace website, http://cisgw3.law.pace.edu}}